საჯარო შეთავაზება

საინფორმაციო მომსახურების ხელშეკრულება

შპს „თამთინი ბეიქერი“ ს/კ 454411075; იურიდიული მისამართი: თბილისი, საირმის ქ. 55,108,  შემდეგში მოხსენიებული, როგორც „შემსრულებელი” სთავაზობს საინფორმაციო მომსახურებას ნებისმიერ ქმედითუნარიან ფიზიკურ/იურიდიულ (ინდმეწარმეს) პირს, შემდგომში მოხსენიებულს, როგორც „დამკვეთი” მიმდინარე ხელშეკრულებით და მისი დანართებით გათვალისწინებული პირობების მიღების შემთხვევაში (უპირობო მიღება).

მიმდინარე ხელშეკრულება არ საჭიროებს ორმხრივ ხელმოწერას და მოქმედია ელექტრონული ფორმით.

1. ტერმინები
მიმდინარე ხელშეკრულების ფარგლებში მხარეები იყენებენ აღნიშნულ ტერმინებს შემდეგი მნიშვნელობებით:

 1. ინფორმაციული სერვისები – ორგანიზება და სემინარების ჩატარება შეკვეთით გაფორმებული კურსის ფარგლებში (შემდგ. – „კურსი”).
 2. სემინარი – ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც ხდება კურსის შინაარსის ან მისი ნაწილის მსმენლისთვის მიწოდება, რომელიც შემუშავებულია კურსის ხელმძღვანელის (ლექტორის) მიერ.
 3. ლექტორი – ფიზიკური პირი, რომელიც წარმოადგენს, იურიდიულ პირს და რომელიც შედგება შრომით ან სამოქალაქო ურთიერთობებში შემსრულებელთან და რომლის პირადი გამოსვლების შედეგადაც ხდება სემინარის განმავლობაში მსმენელამდე პროგრამის შესაბამისად კურსის შინაარსის ან შინაარსის ნაწილის მიტანა.
 4. მსმენელი – ფიზიკური პირი, რომელიც ითვისებს კურსის შინაარსს და რომელზე დასწრების საზღაურიც გადახდილი აქვს დამკვეთს.
 5. საიტი – ვებგვერდი, რომელიც განთავსებულია ინტერნეტში მისამართზე: https://tamtini.ge. ვებგვერდის ყველა უფლება ეკუთვნის შემსრულებელს. ამ შეთანხმების არც ერთი დებულება არ შეიძლება განიმარტოს, როგორც კლიენტთათვის ექსკლუზიური უფლების გადაცემა.
 6. კურსის გვერდი – ვებ-გვერდზე (საიტზე) განთავსებული გვერდი, რომელიც კურსის შესახებ ინფორმაცის მოიცავს. გვერდზე წარმოდგენილია სასწავლო პროგრამა და შინაარსი, სემინარების ფარგლებში. აგრეთვე სემინარების ვიდეო მასალები, თარიღები და ჩატარების დრო, კურსის ხანგრძლივობა და კურსზე ჩაწერის განაწესი.
 7. კურსის პროგრამა – სექცია, რომელიც განთავსებულია კურსის გვერდზე და სადაც მითითებულია კურსის შინაარსი და სემინარების რაოდენობა.
 8. შეკვეთა – დამკვეთის მიერ გაფორმებული მოთხოვნა კურსზე მონაწილეობის შესახებ თავად, დამკვეთის ან მის მიერ დასახელებული მსმენელის მიერ.
 9. შეკვეთის ფორმა – ფორმა, რომელიც განთავსებულია კურსის გვერდზე დამკვეთის მიერ პროგრამაში მონაწილეობის მოთხოვნის დაფიქსირებისა და შემსრულებელთან გაგზავნისათვის.
 10. დამკვეთი – ნებისმიერი ქმედითუნარიანი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ინდმეწარმე, რომელმაც მიიღო წინამდებარე ხელშეკრულება.
 11. შემსრულებელი – შპს „თამთინი ბეიქერი“ ს/კ 454411075.
 12. შეთანხმების მიღება (უპირობო მიღება) – ამ შეთანხმების პირობების სრული და უპირობო მიღება, რომელიც ხორციელდება/დასტურდება შემსრულებელთან გასაგზავნი შეკვეთის ფორმის შევსებისა და გაგზავნის გზით.
 13. პერსონალური მონაცემები – დამკვეთის ან მსმენელის, ფიზიკური პირის პირადი მონაცემები – ასევე ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მითითებულია დამკვეთის მიერ შეკვეთის გაფორმების დროს.
 14. პერსონალური მონაცემთა დამუშავება – მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება შემკვეთის მიერ ხელით ან ავტომატურ რეჟიმში კერძოდ: შეგროვება, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება.
 15. პირადი ანგარიში – ვებგვერდზე დაცული გვერდების კომპლექტი, რომელიც იქმნება შეკვეთის გაფორმებისას, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი ხდება საიტის გამოყენება და მხარეთა ურთიერთქმედება. პერსონალური კაბინეტის ხელმისაწვდომობა ხორციელდება საიტზე მომხმარებლის მიერ „ლოგ-ინითა” და „პაროლით” შესვლის გზით.
 16. ხელმოწერის ანალოგი – დადასტურება, ნიშნულის მონიშვნა გრაფაშის გასწვრივ: „თქვენ ეთანხმებით მონაცემთა დამუშავების პირობებს და მომსახურების ხელშეკრულებას. თქვენი პირადი ინფორმაცია და კონფიდენციალურობა დაცულია.” რომელიც განთავსებულია საიტზე შეკვეთის ფორმის გრაფაში.
 17. კანონმდებლობა – საქართველოს რესპუბლიკის მოქმედი კანონმდებლობა.
 18. ყველა სხვა ტერმინი, რომელიც არ არის მითითებული და აღნიშნული მიმდინარე განყოფილებაში, შემდგომში განიმარტება კანონმდებლობასა და ბიზნესბრუნვასთან შესაბამისობაში.

2. ხელშეკრულების საგანი

 1. წინამდებარე ხელშეკრულების ძალით მხარეები თანხმდებიან, რომ მისი მოქმედების პერიოდში “შემსრულებელი” “დამკვეთის” ნების საფუძველზე გაუწევს “დამკვეთს” შეკვეთილ მომსახურებას.
 2. კურსების შინაარსი, სემინარების და ვიდეო-სემინარების რაოდენობა და მათი ხანგრძლივობა რომელიც გაწერილია კურსის გვერდზე.
 3. შემსრულებლის მიერ სემინარების ცხრილის, მათი ჩატარების დროისა და ადგილის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება დამკვეთისთვის საიტზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციების ან იმ ელექტრონული წერილის და საკონტაქტო ტელეფონის მეშვეობით, რომელიც აღნიშნულმა მომხმარებელმა რეგისტრაციისას მიუთითა, პირველი სემინარის დაწყებამდე არაუგვიანეს 1 დღისა.
 4. იმ შემთხვევაში თუ დამკვეთი არ ეთანხმება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რომელიმე დებულებას, მას არ აქვს უფლება მიიღოს საიტის მიერ შეთანხმებაში გაწერილი პირობები და ვალდებულებები და დაადასტუროს თანხმობა საიტის მიერ წარმოდგენილი შეკვეთის ფორმის შევსებისა და გაგზავნის გზით.
 5. შემსრულებელს აქვს უფლება ნებისმიერ მომენტში შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე ხელშეკრულებას, მის დანართებსა თუ კურსის პროგრამაში. ყველა ცვლილება ძალაში შედის შეთანხმების/დანართი/კურსის პროგრამის რედაქტირებიდან მომდევნო სამუშაო დღეს.
 6. დამკვეთი ვალდებულია დამოუკიდებლად გაეცნოს შეთანხმების/დანართის/პროგრამის რედაქტირებულ ვერსიას.
 7. შეკვეთის გახორციელებით დამკვეთი იძლევა გარანტიას, რომ სრულად გაეცნო წინამდებარე ხელშეკრულებას და ეთანხმება/იღებს მის პირობებს.
 8. შეკვეთის გაფორმებით, დამკვეთი ადასტურებს საკუთარ ქმედითუნარიანობას, აგრეთვე უფლებამოსილებას შეკვეთის გაფორმებისათვის (იმ შემთხვევაში, თუ მოქმედებს იურიდიული პირის/ ინდმეწარმის სახელით).
 9. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგება და მასში წარმოდგენილია:
 • „შეთანხმება საინფორმაციო მომსახურებაზე (საჯარო შეთავაზება, ოფერტა)” – მუდმივად საჯაროდ ხელმისაწვდომი ფორმით განთავსებული ვებგვერდზე: https://tamtini.ge_oferta
 • „კურსის გვერდი” – ინფორმაცია, რომელიც გამოქვეყნდება ვებ-გვერდზე, რომელიც მოიცავს კურსის პროგრამას, კურსის ღირებულებასა და შეკვეთის ფორმას.

3. კონტრაქტის დადება. შეკვეთის გაფორმება.

1. მიმდინარე შეთანხმების ტექსტი არის საჯარო ოფერტა (საჯარო შეთავაზება).

2.ბრძანების აღსრულების ფაქტი, 3.3- პუნქტის შესაბამისად, აღნიშნავს წინამდებარე შეთანხმების და მისი დანართების უპირობო მიღებას (უპირობო მიღება), ხოლო კლიენტი განიხილება როგორც პირი, რომელიც შეთანხმებით ურთიერთობაშია(კონტრაქტი დადო) შემსრულებელთან.

3. შეკვეთის გაფორმება ხორციელდება ქვემოთხსენებული პარამეტრებით შეკვეთის ფორმის შევსების და გაგზავნის გზით, რომელიც განთავსებულია კურსის გვერდზე:

 • სახელი, გვარი;
 • ტელეფონის ნომერი;
 • ელექტრონული ფოსტის მისამართი.


4. შეკვეთა მიიჩნევა გაფორმებულად შემსრულებლის მიერ 3.5 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედების, დადასტურების, შემდეგ.

5.შეკვეთა მიიჩნევა დადასტურებულად, მას შემდეგ, რაც დამკვეთს გამოუჩნდება შეტყობინება გზით შეკვეთის გაფორმების დროს ფორმის შევსებისა და ღილაკზე “ვეთანხმები” და “გაგზავნა” დაჭერის შემდეგ რომ მისი დაკვეთა წარმატებით გახორციელდა.

6. იმ შემთხვევაში, თუ შემსრულებელს აქვს საფუძვლიანი ეჭვი, ჩათვალოს, რომ დამკვეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან არის არასრულყოფილი (არასაიმედო), მას აქვს უფლება უარი განაცხადოს შეკვეთის მიღებაზე დროებით ან სამუდამოდ.

7. შეკვეთის გაფორმებისა და მიმდინარე შეთანხმების მიღებამდე კლიენტი ვალდებულია გაეცნოს:

 • კურსის შესახებ სრულ ინფორმაციას, რომელიც განთავსებულია კურსის გვერდზე: თუ სად ტარდება სემინარები, რა არის მათი ღირებულება;
 • კურსის საზღაურის ანგარიშსწორების წესებს, რომელიც განთავსებულია კურსის გვერდზე;
 • კომპანიის სრულ დასახელებას და შემსრულებლის სრულ საკონტაქტო ინფორმაციას. აღნიშნული მონაცემები განთავსებულია საიტზე;
 • მიმდინარე ხელშეკრულებას;

4. საინფორმაციო სერვისის(კურსის) აღწერა:

 1. ინფორმაცია კურსის შესახებ წარმოდგენილია კურსის გვერდზე.
 2. თითოეული კურსს ახლავს ტექსტური ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს: დასახელებას, კურსის ღირებულებას, აღწერას, კურსის პროგრამას.
 3. კურსების აღწერა, რომელიც საიტზეა წარმოდგენილი, ატარებს, მხოლოდ, ინფორმაციულ შინაარსს და არ შეუძლია რეალურად გადმოსცეს საინფორმაციო მომსახურების მთელი შინაარსი. დამკვეთის მიერ შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში ამა თუ იმ კურსთან დაკავშირებით, დამკვეთი ვალდებულია შეკვეთის გაფორმებამდე მიმართოს შემსრულებელს ტელეფონის საშუალებით, რომელიც მითითებული კურსის გვერდზე.
 4. შემსრულებელი არ არის პასუხისმგებელი თუ კურსის პროგრამა დამკვეთის მოლოდინს არ შეესაბამება.
 5. კურსები არ ითვლება საგანმანათლებლო საქმიანობად, არ ექვემდებარება ლიცენზირებას, არ გულისხმობს თანხმლები ტესტირების ჩატარებას.

5. ხელშეკრულების ფასი და სერვისის ანგარიშსწორების წესი.

1. კურსის ღირებულება მითითებულია ქართულ ვალუტაში კურსის გვერდზე;
2. ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს და დამოკიდებულია:

 • გადახდის ვადებზე;
 • შესყიდული მომსახურების მოცულობაზე;
 • დამკვეთის ინდივიდუალურ ფასდაკლებაზე;


3. შემსრულებელს აქვს უფლება შეცვალოს კურსის ღირებულება. იმ კურსის ღირებულება, რომელზეც უკვე გაფორმებულია შეკვეთა, ცვლილებას არ ექვემდებარება.

4. დამკვეთი იხდის კურსის საზღაურს კურსის გვერდზე განთავსებული პირობების ან შემსრულებელთან ინდივიდუალურად შეთანხმების თანახმად.

5. კურსის ღირებულების ანაზღაურების ვალდებულება დამკვეთის მიერ ითვლება შესრულებულად შესაბამისი ფულადი თანხის 100%-ით(ასი პროცენტით) შემსრულებლის (ანაზღაურების მიმღები ოპერატორის) ანგარიშზე ან ხელზე (შემსრულებლის ან სხვა, კონკრეტული, პასუხისმგებლობით აღჭურვილი პირისთვის) ჩარიცხვის/გადაცემის მომენტიდან, თუ სხვა თუ სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. „შემსრულებელი” არ არის პასუხისმგებელი საანგარიშსწორებო ანგარიშზე (ან ოპერატორის ანგარიშზე) მომსახურების საზღაურის დაფარვის ვადებზე.

6. კლიენტი, საკუთარი ხარჯებით იხდის საკრედიტო ინსტიტუტების ან საგადასახდო სისტემების / აგრეგატორების მიერ დაწესებულ საკომისიოს გადასახადის გახორციელებისას.

7. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა ანგარიშსწორება ხორციელდება ლარში.

8. მომსახურება არ იქნება გაწეული, კურსის დაწყებამდე მისი ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევაში – თუ სხვა მოლაპარაკება არ ყოფილა და სხვა პირობა არ იყო დადებული შეკვეთის გაფორმების დროს.

9. დამკვეთს არ აქვს უფლება გადაიხადოს კურსის ღირებულება მესამე პირის ანგარიშიდან შემსრულებელთან წერილობითი ან წინასწარი შეთანხმების გარეშე.

10. მომსახურება ჩაითვლება სრულყოფილად გაწეულად, თუ კურსის დასრულებიდან 2 (ორი) კალენდარული დღის განმავლობაში კლიენტს არ წარუდგენია წერილობითი საჩივარი. საჩივრის არარსებობის შემთხვევაში, მომსახურება ითვლება სათანადოდ გაწეულად.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

 • შემსრულებელს აქვს უფლება:
 1. განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები კურსის ჩატარებისთვის საკუთარი ძალებით ან ითანამშრომლოს მესამე პირებთან მომხმარებელთან შეთანხმების გარეშე;
 2. დამოუკიდებლად მოახდინოს ლექტორების შემადგენლობის ფორმირება და შეცვლა რომლებიც სემინარებში იღებენ მონაწილეობას;
 3. სემინარების ჩატარების დროს მოახდინოს ფოტო – აუდიო – ვიდეო გადაღება და გამოიყენოს მიღებული/ აღბეჭდილი მასალა საკუთარი შეხედულებისამებრ;
 4. დამკვეთის მხრიდან კურსის ღირებულების შეთანხმებული ღირებულების გადაუხდელობის, დაგვიანების ან არასრულად გადახდის შემთვევაში მსმენელი არ დაუშვას სემინარებზე. აუცილებლობის შემთხვევაში დამკვეთის წინასწარი გაფრთხილების შემდეგ შეცვალოს ტრენინგების ჩატარების დრო და ადგილი;

 5. ნებისმიერ დროს შეცვალოს მიმდინარე ხელშეკრულება და მისი დანართები.
 • შემსრულებელი ვალდებულია:
 1. უზრუნველყოს კლიენტის უფასო საინფორმაციო კონსულტაცია იმ ტელეფონის ნომერზე, რომელიც მითითებულია საიტზე. კონსულტაციის შინაარსი შემოიფარგლება კონკრეტული კითხვებით, რაც დაკავშირებულია კურსის ჩატარების თემასთან;
 2. აღმოუჩინოს კლიენტს მომსახურება ხელშეკრულების მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ოდენობით და ვადებში;
 3. პირველი სემინარის ჩატარებიდან არაუგვიანეს 1 კალენდარული დღისა კურსის გვერდზე გამოაქვეყნოს სემინარების ცხრილი, ადგილი და ჩატარების დრო, ან ეს ყველაფერი გაუგზავნოს შემკვეთს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ან მის მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების სახით;
 4. შეატყობინოს დამკვეთს სემინარების ჩატარების ადგილის, დროის ან ლექტორთა შემადგენლობის ცვლილების შესახებ ცვლილების მომენტიდან არაუგვიანეს 1 კალენდარული დღისა. და თუ სემინარების ჩატარების ადგილისა და დროის, ან ლექტორთა შემადგენლობების ცვლილების შესახებ გახდა ცნობილი 24 საათზე ნაკლებ დროში სემინარის დაწყებამდე, შემსრულებელი შეატყობინებს დამკვეთს დაუყოვნებლივ;
 5. უზრუნველყოს შენობისთვის აუცილებლად საჭირო აღჭურვილობის მოძიება სემინარების სათანადოდ ჩატარებისთვის.
 • დამკვეთი ვალდებულია:
 1. ხელშეკრულების გაფორმებამდე გაეცნოს მიმდინარე ხელშეკრულებას, კურსის ჩატარების პირობებს და გადახდის მეთოდებს, რომლებიც განთავსებულია საიტზე;
 2. წარმოადგინოს სარწმუნო ინფორმაცია საკუთარ თავსა და მსმენელებზე (სახელი, გვარი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტის მისამართი);
 3. მოახდინოს კურსის ღირებულების გადახდა ვადებისა და პირობების მიხედვით, რომელიც მითითებულია მიმდინარე ხელშეკრულებაში და წერია საიტზე;
 4. უზრუნველყოს პირადი ან მსმენელის სემინარებზე დასწრება ცხრილის შესაბამისად. დაშვებულია სემინარზე დასწრება მეორე პირის მიერ დამკვეთის ნაცვლად იმ შემთხვევაში თუ დამკვეთი, აუცილებლად, შეატყობინებს ამის შესახებ შემსრულებელს. ასეთ შემთხვევაში ასეთი პირი სემინარებზე სარგებლობს დამკვეთის უფლებებით და ვალდებულებებით, რომელიც გათვალისწინებულია მიმდინარე ხელშეკრულებაში;
 5. წინასწარ, არაუმეტეს 24 საათის განმავლობაში სემინარის დაწყებამდე, შეატყობინოს შემსრულებელს, რომ/თუ არ დაესწრება;
 6. დაიცვას შემსრულებლის მიერ დადგენილი შიდაგანაწესი და გრაფიკი, აგრეთვე სემინარებზე თუ ონლაინ/ოფლაინ ჩათის ფოტმარში ლექტორების დისციპლინური მოთხოვნები. კონტრაქტორის მიერ დადგენილი შიდაგანაწესის, წესების, ასევე სემინარებზე დისციპლინური მოთხოვნების დარღვევისათვის, მსმენელი შეიძლება, დათხოვნილ იქნეს სემინარიდან, რომელზეც ჩადენილი იქნა დარღვევა, ან შეეზღუდოს დასწრების უფლება/აეკრძალოს ყველა ონლაინ დავალებასა და ონლაინ ჯგუფთან ერთად იმ მეცადინეობაში მონაწილეობის მიღება, სადაც დარღვევა იქნა ჩადენილი.
 7. გაითვალისწინოს და დაიცვას ეთიკის ნორმები ლექტორებს, სემინარის ხელმძღვანელებს, შემსრულებელთან თუ კურსის სხვა მსენელებთან კომუნიკაციის/ურთიერთობის დროს.
 • დამკვეთს აქვს უფლება:
 1. მიიღოს შემსრულებლისგან სრული კურსთან დაკავშირებული ინფორმაცია;
 2. მიიღოს სემინარებში მონაწილეობა როგორც მსმენელმა. დამკვეთის წვდომა სემინარებზე შესაძლებელია, მხოლოდ, მის მიერ შეთანხმების ხელშეკრულებაში 6 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შემდეგ.
 3. იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია მსმენელის სემინარზე ფიზიკურად დასწრება, მას აქვს უფლება მიიღოს მასში მონაწილეობა პირდაპირი ეთერის გამოყენებით, თუ შემსრულებელს აქვს ასეთი მაუწყებლობისთვის შესაბამისი ტექნიკური მხარდაჭერა. სემინარის და ვიდეო-სემინარების მაუწყებლობის ჩაწერა და შემდგომი გავრცელება აკრძალულია;
 4. სემინარის გაცდენის შემთხვევაში, გაეცნოს გამოტოვებული გაკვეთილის აუდიო – ვიდეოჩანაწერის შინაარსს მოსმენა/თვალყურის დევნების გზით, რომელსაც შემსრულებელი გადაიღებს ამ სემინარის ჩატარების დროს, თუ კლიენტს აქვს შესრულებული კურსის ღირებულების გადახდის ვალდებულება და შემსრულებელს აქვს ვიდეოჩანაწერის გაკეთების შესაძლებლობა. ვიდეომასალების გავრცელება აკრძალულია;
 5. მიმართოს ლექტორებს კურსის შინაარსთან დაკავშირებულ საკითხებზე;7. მხარეთა პასუხისმგებლობა და დავის გადაჭრის საკითხები.

1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ ამ ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

2. მხარეთა შორის წარმოშობილი დავა წყდება ურთიერთშეთანხმებით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეებს აქვთ უფლება მოითხოვონ დავის განხილვა სასამართლოში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

3. მხარეებმა დაადგინეს დაიცვან სავალდებულო წინასწარი პრეტენზიის განაწესი სასამართლოში მიმართვამდე. საჩივარზე რეაგირების ბოლო ვადაა 30(ოცდაათი) კალენდარული დღე.


8. ფორს-მაჟორი.

 1. მხარეებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ხელშეკრულებით გაწერილი ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის, თუკი ეს გამოწვეულია ფორს – მაჟორული გარემოების გამო, რომლის წინასწარ განზრახვა, აცილება ან მასზე ზემოქმედება შეუძლებელი იყო შესაბამისი მხარის ან მხარეთა ერთობლივი ძალისხმევით. რაც მოიცავს: ბუნებრივი მოვლენებს (მიწისძვრები, წყალდიდობები და ა.შ.), საზოგადოებრივი გარემოებები (სამხედრო ქმედებები, საგანგებო სიტუაციები, გაფიცვები, ეპიდემიები და ა.შ.), სახელმწიფო ორგანოების მიერ გატარებული სანქციები და აკრძალვები (სატრანზიტო, სატრანსპორტო აკრძალვა, სავალუტო შეზღუდვები, საერთაშორისო ვაჭრობის აკრძალვის სანქციები და ა.შ.). ამ პერიოდის განმავლობაში მხარეებს არ აქვთ ურთიერთპრეტენზია და თითოეული მხარე ფორს – მაჟორული შედეგების რისკს იღებს საკუთარ თავზე.
 2. ფორსმაჟორულ გარემოებას განეკუთვნება აგრეთვე ტექნიკური ხარვეზი საიტის მუშაობისას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ინფორმაციის დამახინჯება (მათ შორის, კურსი ღირებულებისა და კურსის პროგრამის შესახებ).
 3. იმ შემთხვევაში, თუ შეკვეთა გაფორმდა ტექნიკური ხარვეზის დროს შემსრულებელი შეკვეთის დადასტურებისას მიაწვდის დამკვეთს სრულყოფილ და სარწმუნო ინფორმაციას.


9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა. სხვა დებულებები.

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებამდე.

2. დამკვეთს აქვს უფლება უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულების პირობებზე ნებისმიერ დროს იმ პირობით რომ შემსრულებელი დააკავებს საზღაურის იმ რაოდენობას, რაც შეესაბამება უკვე აღმოჩენილ მომსახურებას, დამკვეთის სემინარზე დასწრების მიუხედავად. ამავდროულად, საზღაურის ოდენობა გამოითვლება კურსის სრული ღირებულებიდან და არ იქნება გათვალისწინებული დამკვეთის ფასდაკლების პრივილეგია (მისი არსებობის შემთხვევაში) შეთანხმებით გათვალისწინებული კონტრაქტის დამკვეთის მიერ დარღვევის გამო შემსრულებლისთვის საზღაურის გადახდის მომენტში.

3. შემსრულებელს აქვს უფლება უარი თქვას შეთანხმების მიხედვით გათვალისწინებული მომსახურების შესრულებაზე ნებისმიერ დროს, დამკვეთის მიერ შესაბამისი მომსახურებისთვის გადახდილი თანხის ანაზღაურების ვალდებულებით, რომელიც პირდაპირპროპორციული იქნება არაღმოჩენილი სერვისის ღირებულებისა, თუ არ არსებობს სხვა შეთანხმება წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე.


4. შემსრულებელს შეთანხმების ცალმხრივად დარღვევის უფლება აქვს შემდეგ შემთხვევებში:

 • დამკვეთის მიერ შესაბამისი კურსის საიტზე წარმოდგენილი ღირებულების გადაუხდელობის, დაგვიანების ან არასრულყოფილად გადახდის შემთხვევაში; რომლის დროსაც შემსრულებელი აკავებს შემსრულებლის მიერ უკვე გადახდილი ღირებულების იმ ნაწილს, რომელიც შეესაბამება დამკვთისთვის ჩატარებული სემინარების ღირებულებას.
 • შემსრულებლის მიერ დაწესებული შინაგანაწესის, ან სემინარებზე ან ონლაინ დავალებების დროს შესრულებისას, ან ოფლაინ/ონლაინ საუბარში ლექტორის მიერ წამოყენებუბლი დისციპლინარული მოთხოვნების დამკვეთის მიერ დარღვევის/განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში ლექტორების, ტრენერებისა თუ სხვა მსმენელების მიმართ, შემსრულებელი უფლებამოსილია დააკავოს კურსის ღირებულების ის ნაწილი, რაც პირდაპირპროპორციულია ჩატარებული სემინარების რაოდენობასთან; ამასთან ერთად, უკვე აღმოჩენილი მომსახურების ღირებულება გამოითვლება კურსის სრული ღირებულებიდან და არ იქნება გათვალისწინებული დამკვეთის ფასდათმობის პრივილეგია ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

5. მხარეები ახორციელებენ ურთიერთქმედებას შემდეგ რეკვიზიტებზე:

 • შემსრულებლისთვის – მითითებული მიმდინარე ხელშეკრულების 11 პუნქტში;
 • დამკვეთისთვის – მითითებული შეკვეთის გაფორმების დროს;


10. დამკვეთის თანხმობა პირადი ინფორმაციის დამუშავების შესახებ.

1. შეკვეთის გაფორმების დროს დამკვეთი აცხადებს თანხმობას შემსრულებლის მიერ მისი პირადი ინფორმაცის დამუშავებაზე.

2. დამკვეთი საიტზე შეკვეთის გაფორმების დროს ადასტურებს, რომ წარმოადგენს/აცხადებს მსმენელის პირად ინფორმაციას მისივე თანხმობით. შემსრულებელი არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირის ინფორმაციის დამკვეთის მიერ არაკანონიერად გაცემის შემთხვევაში.

3. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია, რომელზეც ის თანხმდება წარმოადგინოს:

 • სახელი, გვარი;
 • ტელეფონის ნომერი;
 • ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
 • მსმენელის სახელი;
 • მსმენელის ასაკი;


4. თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ დამკვეთის მიერ შემსრულებელს ენიჭება მოქმედების ვადის შეუზღუდავად.

5. მომხმარებელს, მხოლოდ და მხოლოდ პირადი განაცხადის შევსებისა და გაგზავნის გზით აქვს უფლება გააუქმოს (შეცვალოს) თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ.

6. შემსრულებელი ახორციელებს და უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობას კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.

7. შემსრულებელი ადასტურებს, რომ მსმენელის პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც მითითებულ იქნა შეკვეთის გაფორმების დროს, გამოყენებულ იქნება, მხოლოდ, მიმდინარე შეთანხმების განხორციელებისათვის.

8. დამკვეთი ინფორმირებულია და ეთანხმება ცნობას იმის შესხებ, რომ სატელეფონო საუბრები შემსრულებელთან იწერება მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, აგრეთვე იწერება სემინარების ფოტო/ვიდეო მასალა, ონლაინ დავალებების შესრულება და აგრეთვე დამკვეთის(მსმენელის) ნებისმიერი მოქმედება, რაც დაკავშირებულია სემინარებთან, შეიძლება იყოს გამოყენებული საინფორმაციო ან სარეკლამო მიზნებით.

9. შემსრულებელს აქვს უფლება გაუგზავნოს დამკვეთს სარეკლამო მასალა და საფოსტო შეტყობინებები (მასთან ერთად პარტნიორთა მასალებიც).

10. მომხმარებელს აქვს უფლება გააუქმოს თანხმობა კომპანიის მიერ მისი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების თაობაზე კომპანიისთვის ოფიციალური წერილობითი მიმართვის საფუძველზე. წერილი უნდა იქნას გაგზავნილი კომპანიის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ან პირადად გადაეცეს შემსრულებელს ან მის წარმომადგენელს და ერთვოდეს მოთხოვნა: ” თანხმობის გაუქმება პირადი მონაცემების დამუშავების თაობაზე”. ხოლო, მომხმარებლის მიერ პირადი მონაცემების დამუშავების გაუქმების მოთხოვნის მიღების შემთხვევაში შემსრულებელი ვალდებულია შეწყვიტოს მათი დამუშავება.


11. ტექნიკური გაუმართავობის, ხარვეზის ან მესამე პირის ქმედებით გამოწვეული შეფერხებების დროს, მათ შორის (არ არის გამორიცხული) ვირუსული ან ჰაკერული თავდასხმის გამო, შეიძლება მოხდეს დამკვეთის მონაცემების მესამე პირისთვის გაცხადება. დამკვეთი ამას აცნობიერებს და იღებს ვალდებულებას არ განუცხადოს პრეტენზიები და არ მოსთხოვოს იმ ზარალის ანაზღაურება შემსრულებელს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომელიც აღნიშნულ პრობლემასთან იქნება დაკავშირებული.


12. დამკვეთი აცხადებს, რომ თანახმაა:

 • პერსონალური მონაცემების შენახვაზე;
 • მისი პერსონალური და სტატისტიკური მონაცემების გამოყენებაზე სარეკლამო განცხადებებისათვის;
 • მიიღოს ინფორმაცია შემსრულებლის ან მისი პარტნიორების სერვისების შესახებ;
 • პირადი მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემის შესახებ;

13. შემსრულებელი ამუშავებს მხოლოდ იმ მონაცემებს, რომლებიც აუცილებელია მიმდინარე შეთანხმების შესრულებისათვის.

14. წინამდებარე ხელშეკრულება გაწერილია ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე. სხვადასხვა ენებზე შეთანხმების ტექსტის ცდომის შემთხვევაში, პრიორიტეტულად ქართულ ენაზე შედგენილი შეთანხმება ჩაითვლება.

15. მომსახურების გადახდის და დაბრუნების პოლიტიკა

1. შემსრულებლის მიერ გაწეული მომსახურების ფასები მითითებულია საიტზე ქართულ ლარებში.

2. შემსრულებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეცვალოს საიტზე წარმოდგენილი ფასები მომსახურებისთვის, ამასთანავე ფასი მომსახურებისთვის, რომელიც უკვე გადახდილი იყო ცვლილებას არ ექვემდებარება.

3. ანაზღაურება ხდება ქართულ ლარში უნაღდო ანგარიშსწორებით საიტზე განაცხადის ფორმის შევსების შემდეგ. შემსრულებელი უკავშირდება შემკვეთს მომსახურების ანაზღაურების წესისა და ვადის შესათანხმებლად. შემსრულებლის მიერ ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დამკვეთის დაშვება სასწავლო მასალებთან ხორციელდება მხოლოდ მომსახურების საფასურის სრულად გადახდის შემთხვევაში.

4. გადახდა ითვლება განხორციელებულად შემსრულებლის მიერ მითითებულ ანგარიშზე თანხის სრულად ასახვის შემდეგ.

5. შემკვეთის ინტერნეტ საიტის დაფარულ განყოფილებაში ონლაინ სემინარის ვიდეო გაკვეთილების სახით და ტექსტურ მასალებთან წვდომა ეძლევა გადახდის განხორციელებისთანავე . ამ მომენტიდან ხელშეკრულება ითვლება შესრულებულად ორივე მხარის მიერ და ფულადი თანხები დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

6. ერთჯერადი ვებინარის ფორმატში ჩატარებულ ონლაინ სემინარის ფულადი თანხის დაბრუნება არ ექვემდებარება.

7. იმ შემთხვევაში თუკი შემკვეთმა გადაიხადა ვებინარის ფორმატში ონლაინ სემინარის ან ხანგრძლივი კურსის საფასური და მომსახურების დაწყებამდე მოითხოვა ხელშეკრულების შეწყვეტა და ფულადი თანხის დაბრუნება, გადახდილი ფულადი თანხები ექვემდებარება დაბრუნებას 10% საკომისიოს გამოკლებით.

8. იმ შემთხვევაში , თუ ხელშეკრულების საგანი არის ხანგრძლივი სასწავლო კურსი , შემკვეთის მიერ პრეტენზია შეიძლება წარსდგენილი იქნეს მხოლოდ ამ კურსის მსვლელობის განმავლობაში. სასწავლო კურსის დამთავრების შემდეგ მომსახურება ითვლება გაწეულად და პრეტენზიები განხილვას არ ექვემდებარება.

9. იმ შემთხვევაში, თუ შემკვეთის მიერ პრეტენზია წარდგენილია ხანგრძლივი სასწავლო კურსის დროს ( მის დამთავრებამდე) და შემკვეთს სურს ხელშეკრულების შეწყვეტა საკუთარი ინიციატივით, ფულადი თანხები ბრუნდება შემსრულებლის მიერ ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მოცულობის პროპორციულად 10 % საკომისიოს გამოკლებით. საკომისიო დგინდება შემსრულებლის მიერ შეკვეთის გაფორმებისა და ფულადი თანხების გადარიცხვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით. მაგ: თუ ხანგრძლივი ონლაინ სემინარის ღირებულება შეადგენს 1000 ლარს, ხოლო მისი ხანგრძლივობა შეადგენს 10 დღეს და შემკვეთს სურს შეწყვიტოს ხელშეკრულება 5 დღის შემდეგ, დასაბრუნებელი თანხების ანგარიში მოხდება შემდეგი ფორმით : 1000₾ :10 (დღე) =100₾, სწავლის ერთი დღისათვის. დარჩენილი 5 სასწავლო დღის × 100 ლარზე დღეში = 500₾. საკომისიოს 10% გამოკლებით 450 ლარის თანხა ექვემდებარება დაბრუნებას. როდესაც შემსრულებლის მიერ უკვე გაწეულია სამუშაო ,ფულადი თანხა დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

10. ფულადი თანხის დაბრუნების საფუძველი არ შეილება გახდეს შემკვეთის სუბიექტური შეფასება, ონლაინ სემინარის შეუსაბამობა მის მოლოდინებთან, ონლაინ სემინარის მასალების გამოუყენებლობა პირადი ხასიათის პრობლემებთან დაკავშირებით, ისევე როგორც შემკვეთის ინიციატივით ონლაინ სემინარის მასალების უმიზეზოდ გამოუყენებლობა.

11. შემსრულებელს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა, თუ კი მომსახურება სათანადოდ არის გაწეული, მაგრამ მომსახურების გაწევის შედეგები და თვითონ მომსახურების პროცესი არ შეესაბამება შემკვეთის მოთხოვნებს, მოლოდინსა და მიზნებს.